(1)
پورنگ ن.; اسماعيلي ف.; رنجبريان م. به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 108-97.