(1)
ياري س. ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 96-89.