(1)
ابراهيمي عطري ا.; بهاري فرد ر.; خوشرفتار يزدي ن. تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 88-79.