(1)
رزاقي ع.; پور رجبي ع.; دانشي س. موانع و مشکلات مرتبط با عابران پياده سالمند: يک مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 78-73.