(1)
قرباني ر.; عتابي ف.; جباري م. خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 72-63.