(1)
شوشتريش.; عابديم.; بهراميم.; سموعير. سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا. SPIP 2017, 5, 62 - 61.