(1)
خراساني زواره د.; شريفيان س. سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت». Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 60-59.