(1)
شوشتري ش.; عابدي م.; بهرامي م.; سموعي ر. تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 58-51.