(1)
زارعی ا.; شمس الدینی لری ع. کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 5, 8-1.