(1)
جعفريم.; صابري بهدادس.; پوياكيانم. اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 245-252.