(1)
فهيمي‌نيام.; جعفري منصوريانح.; مجيديغ.; اسکندريا.; بهاریس.; افسرع. رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 239-244.