(1)
رحيمي پردنجانيط.; محمدزاده ابراهيميع. بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 231-238.