(1)
خرميز.; هاشمي نظريس. س.; قدير زادهم. اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 217-224.