(1)
ارقامی ش.; بهرامی نیا س.; شریفی ف. طراحي پرسشنامه خود اظهاري خستگي رانندگان اتوبوس بين‌شهري. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 134-129.