(1)
ززولی م. ع.; بلارک د. جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 128-117.