(1)
عباسی م.; صادقی م.; اعظمی ع. ا.; اسماعیلی س. م.; کاووسی ج.; آریافرد ا. بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 90-83.