(1)
داودی ف.; اعتماد ک.; طاهری تنجانی پ.; خداکریم س. بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 82-75.