(1)
مسعودی نژاد م.; یزدان بخش ا.; محمدی ب.; حبیبی م. امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2017, 4, 74-69.