(1)
سرخیل ح.; توکلی ج.; رضوانی س. ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 68-63.