(1)
سرخیلح.; توکلیج.; رضوانیس. ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 68 - 63.