(1)
خورشیدیع.; عینیا.; سوریح. الگوي اپيدميولوژيک سوانح ترافيکي در موتورسيکلت سواران ايراني در سال 1391. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 54 - 47.