(1)
روستای شالماییم.; رخشانیف.; رمضانخانیع.; سوریح. تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 46 - 39.