(1)
خالوییع.; ملکوتیانم.; مهدی پور رابریم. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 24 - 19.