(1)
خالویی ع.; ملکوتیان م.; مهدی پور رابری م. وضعيت بهداشت محيط‎‏ آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بخش خصوصي و ‏ دولتي شهر کرمان در سال 1393‏. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 24-19.