(1)
سوریح.; رفیعی ا.; انتظامین.; حسنیژ.; حسینیس. م. بررسي مقايسه اي ميزان و علل مرگ‌ کودکان زير پنج سال در ايران، منطقه مديترانه شرقي و جهان. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 4, 8 - 1.