(1)
علوي س. س.; محمدی م.; سوری ح.; جنتي فرد ف.; محمدی کلهری س. تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2016, 3, 232-223.