(1)
یاری س. طراحي ذاتاً ايمن در ساخت پمپ‌بنزين هاي شهري. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 3, 140-135.