(1)
زارع ح.; محمدزاده ادملایی ر.; علیپور ا.; ترخان م. بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 3, 126-117.