(1)
جعفری م.; عباس گوهری ف.; امیدی ل.; ایزدی س.; خوشگواه م. تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat 2015, 3, 110-103.