[1]
نقاب م., طایفه رحیمیان ج., جهانگیری م., کریمی ع., نصیری ق.ا., آقا بیگی م., حسن زاده ج., دشت بش پونک س. و صفائیان آ. 2015. ارزیابی سمیت خونی بنزن، تولوئن، زایلن، اتیل بنزن و هگزان نرمال در کارگران در صنایع پتروشیمی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 4 (مارس 2015), 293–302. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8396.