[1]
ضیاییم., حسینیس.ی., شریعتیه. و خوشبوا. 2016. ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 3, 3 (مارس 2016), 190 - 185. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v3i3.8007.