[1]
عینی ا., سوری ح., گنجعلی م. و باغفلکی ت. 2014. برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 3 (دسامبر 2014), 215–225. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7751.