[1]
رضازادهج., علوی نیاس., کاویانیا., جباریص. و گنجیر. 2014. ارزیابی عوامل مرتبط با مرگ میر و جراحت در تصادفات موتورسواران در استان خراسان شمالی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 2 (سپتامبر 2014), 124-132. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7056.