[1]
نصیری پورا., رئیسیپ. و جعفریم. 2014. نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 2 (سپتامبر 2014), 73-84. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7028.