[1]
جعفری م., حورفراست غ., صالح پور س., خداکریم س. و حیدرنژاد ن. 2014. مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 2, 1 (ژوئن 2014), 55–64. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6475.