[1]
نادری ع.ا., باقری ش.ا. و امین پناه ح. 2023. ارتباط بار تمرینی و کیفیت کلی ریکاوری با وقوع آسیب‌های ورزشی در بازیکنان فوتبال: ارتباط بار تمرینی و کیفیت ریکاوری با وقوع آسیب های ورزشی . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 3 (ژانویه 2023), 279–269. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.39038.