[1]
استوار ایزدخواه ی. 2023. راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 3 (ژانویه 2023), 247–236. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38793.