[1]
منافی م., شجاع الدین س.ص.ا. و سلیمان فلاح م. 2022. مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 3 (دسامبر 2022), 261–248. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38537.