[1]
شریعت پناهی س.م. , محمدرحیمی ن. و امین زاده ر. 2023. تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 3 (ژانویه 2023), 222–210. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.37613.