[1]
اقتداری م., مظاهری م., گرامی ا. و شوش ع. 2022. خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 2 (سپتامبر 2022), 140–131. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37240.