[1]
الهی ا., صیادی ف. و کریمی زاده اردکانی م. 2022. بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 1 (ژوئن 2022), 72–60. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.36050.