[1]
رمضانی ف., ساکی ف. و سهرابی ط. 2022. تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 1 (ژوئن 2022), 59–48. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i1.35973.