[1]
نفر آ., مینونژاد ه., علیزاده م.ح., منصوری م. و صمدی ه. 2022. همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 4 (مارس 2022), 303–295. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v9i4.35517.