[1]
براتی شورک م., خوشرفتار یزدی ن. و شاه طهماسبی ب. 2022. تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 10, 2 (سپتامبر 2022), 107–96. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.34854.