[1]
همتی ن. و احمدی ع. 2021. نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 2 (سپتامبر 2021), 91–90. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.34784.