[1]
محسنی ا. , سماواتیان ح., نوری ا. و مقیمی م. 2021. آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 2 (دسامبر 2021), 111–102. DOI:https://doi.org/10.22037/iipm.v9i2.32098.