[1]
مظهری عباسی ف. و طباطبائی ح. 2021. تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 9, 1 (ژوئن 2021), 34–27. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v9i1.31659.