[1]
تاج بخش م., امامی ح., ورهرام م., بهرام بیگی ف. و قازانچایی ا. 2021. خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 3 (ژانویه 2021), 198–191. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31538.