[1]
اویسی س., فدای وطن ر., قنبری بروجنی م. و حاتم آبادی ح. 2021. بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 4 (ژوئن 2021), 265–260. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i4.31469.