[1]
سهرابی زاده س. و بهرام‌زاده ا. 2020. تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 3 (نوامبر 2020), 190–184. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31309.