[1]
مرادی ب. 2020. تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 3 (نوامبر 2020), 171–158. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31164.