[1]
رضائی ن., قمری م., بزازیان س. و باباخانی و. 2020. نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر . ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. 8, 3 (نوامبر 2020), 157–149. DOI:https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31129.